Vítejte na stránkách MUDr. Jany Hruškové

Praktická lékařka pro dospělé

Aktuality/Výběrové řízení


Prázdninová ordinační doba: 

22.7. - 29.7.2019 pondělí, úterý a čtvrtek ordinuje MUDr. Kovářová v naší ordinaci 7:30-13:30 hod, středa a pátek zastupuje MUDr. Horáková 7-13hod., 

19.8. - 30.8.2019 zastupuje MUDr. Horáková ve svých ordinačních hodinách (po,st,čt,pá 7-13hod.,út 12-18hod.) s vyjímkou středy 21.8. a 28.8. kdy ordinuje MUDr. Hrušková 12-18 hod. 

Výběrové řízení na rezidenční místo 2019 

(1. kolo)

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jany Hruškové v souladu s vyhl. č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - OBOR SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Obor: Všeobecné praktické lékařství, 1 rezidenční místo 

VYHLAŠOVATEL

 • Praktická lékařka MUDr. Jana Hrušková
 • Adresa pracoviště: Ukrajinská 900/11, PSČ 101 00 Praha 10 - Vršovice
 • Telefon: +420 271 747 171, e-mail: jana.hlistova@centrum.cz

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku do výběrového řízení nutno podat v písemné formě.

ADRESA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
 • Ordinace praktické lékařky MUDr. Jana Hrušková
 • Ukrajinská 900/11
 • 101 00 Praha 10 - Vršovice
 • Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 31. července 2019 

Rezidentem se v roce 2019 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017!! 

SEZNAM DOKLADŮ PŘILOŽENÝCH K PŘIHLÁŠCE

Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2019_17526_3967_3.html

K přihlášce uchazeč doloží:

a) vyplněný osobní dotazník - viz příloha 2 vyhlášky č. 186/2009 Sb.

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, ne starší 3 měsíců

c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců

d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel získal

f) potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání - obor všeobecné lékařství

g) přehled odborné praxe

KRITERIA PRO HODNOCENÍ UCHAZEČŮ

 • zájem o práci v oboru VPL 1 - 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu 1 - 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1 - 10 bodů
 • komunikační schopnosti, empatie, sociální cítění 1 - 10 bodů

ZPŮSOB HODNOCENÍ:

 • PODPRŮMĚRNÉ: 1 - 3 body
 • PRŮMĚRNÉ: 4 - 6 bodů
 • NADPRŮMĚRNÉ: 7 - 10 bodů
 • Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (min. 4 body, max. 40 bodů)

Termín výběrového řízení: 8. srpna 2019